3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas
(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
KAUNO MENININKŲ NAMAI
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188204249 V.PUTVINSKIO 56, KAUNAS
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. kovo 31 D. DUOMENIS
2013-04-24  NR .F-2013-1
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų
Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 163197,15 695687,52
I. FINANSAVIMO PAJAMOS 156800,15 674637,71
I.1. Iš valstybės biudžeto 46000,00
I.2. Iš savivaldybių biudžetų 156439,78 620532,14
I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 360,37 8.105,57
II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 6397,00 21049,81
III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (Spec.l) 6397,00 21049,81
III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 170479,13 700909,62
I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 113020,49 513466,25
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 2703,54 9480,84
III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 28158,08 48015,96
IV. KOMANDIRUOČIŲ
V. TRANSPORTO 1237,35 6002,66
VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 249,00
VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 10367,73
VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 2538,19 11405,35
X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ 700,00
XI. NUOMOS
XII. FINANSAVIMO
XIII. KITŲ PASLAUGŲ   30  str. 19154,17 7355,43
XIV. KITOS      2967,31 94566,40
C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 7281,98 5222,10
D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 0,00 815,00
I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS 850,00
II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 35,00
E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS 1,09
F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
G. PELNO MOKESTIS
H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 7281,98 4408,19
I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 7281,98 4408,19
I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI
Direktorius V.Valašinas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)             (vardas ir pavardė)