3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas
(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
KAUNO MENININKŲ NAMAI
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188204249 V.PUTVINSKIO 56, KAUNAS
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2013-07-26  NR .F-2013-2
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų
Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 349830,37 695687,52
I. FINANSAVIMO PAJAMOS 339345,37 674637,71
I.1. Iš valstybės biudžeto 24214,36 46000,00
I.2. Iš savivaldybių biudžetų 314639,57 620532,14
I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 491,44 8.105,57
II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 10485,00 21049,81
III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (Spec.l) 10485,00 21049,81
III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 353532,98 700909,62
I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 250134,51 513466,25
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 5425,94 9480,84
III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 34203,85 48015,96
IV. KOMANDIRUOČIŲ
V. TRANSPORTO 2751,46 6002,66
VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 249,00
VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 14799,75 10367,73
VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 4265,60 11405,35
X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ 1000,00
XI. NUOMOS
XII. FINANSAVIMO
XIII. KITŲ PASLAUGŲ   30  str. 4441,45 7355,43
XIV. KITOS      36510,42 94566,40
C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 3702,61 5222,10
D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 0,00 815,00
I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS 850,00
II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 35,00
E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS 1,09
F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
G. PELNO MOKESTIS
H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 3702,61 4408,19
I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 3702,61 4408,19
I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI
Direktorius V.Valašinas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)   (vardas ir pavardė)