KAUNO MENININKŲ NAMAI
188204249 V.PUTVINSKIO 56, KAUNAS
2013 M. kovo 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
 
2013 m.  balandžio 25 d.
Kaunas
 
1. BENDROJI DALIS
       KAUNO MENININKŲ NAMAI  (toliau – KMN), V.Putvinskio 56., Kaunas LT – 44162, įmonės kodas 188204249, savivaldybės  biudžetinė įstaiga įregistruota 1999 03 22.
Kauno menininkų namai dalyvauja įgyvendinant Kauno miesto ir LR kultūrines ir švietėjiškas  programas, rengia literatūros vakarus, koncertus, dailės parodas, susitikimus bei kaupia ir platina įvairių sričių menininkų kūrybinius darbus ir kultūrines programas vykdanti biudžetinių įstaigų veiklos bei savivaldybės įsteigtų meno kolektyvų ir Kauno menininkų namų veiklos programas.
        Įstaigai vadovauja  direktorius Viktoras Valašinas.
        Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Kauno miesto savivaldybė.
       Finasinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2013 M. kovo 31 D. dienos duomenis.
       Kontroliuojamų arba  asocijuotų subjektų įstaiga neturi.
        KMN ataskaitino laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius -15. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 14.75 etatai.
Kauno menininkų namų restruktūrizavimas nei veiklos nutraukimas nenumatomas.
Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti tolesnę KMN veiklą nėra.
Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga neturi.
 
2. APSKAITOS POLITIKA NESIKEITĖ (patvirtinta 2009-12-28 direktoriaus įsakymu Nr.1-41(1.6)).
     
        KMN parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus( toliau-VSAFAS).
       Kauno menininkų namai tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2009 m. gruodžio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-41(1.6). Apsakaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.
       KMN buhalterinės apskaitos saskaitų planas patvirtintas 2010-12-30 direktoriaus įsakymu Nr. 1-43 (1.6).
       KMN ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas ir likvidacinės vertės nuo 2010 m. sausio 1 d. nustatytos 2009-12-28 direktoriaus įsakymu Nr. 1-39(1.6).
       Nuo 2010 m. sausio 1 d. atsargoms apskaityti taikomas konkrečių kainų būdas 2009-12-28 direktoriaus įsakymu Nr. 1-39(1.6).
   Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su ketvirčiu.
      Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:
·          valstybės funkciją;
·          programą;
·          lėšų šaltinį;
·          valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.
       Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.
 
Gautos biudžetinės lėšos  projektų įgyvendinimui:
Kauno miesto sav. adm .„Geriausio metų kūrinio rinkimai“                                                                                                    3000 Lt
                                                                               Biudžetinės lėšos projektų vykdymui iš viso:                                60000 Lt
Gautos iš kitų šaltinių  įstaigos veiklai:
Šventoraitis Mindaugas  (fizinis asmuo Kamanei)                                                                                                                                                                                                               600 Lt     
                                                                                                      Iš kitų šaltinių  iš viso:     1316.88 Lt
 
3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
Pastaba Nr.1  Nematerialusisis turtas. Likutinė vertė – 6201.86 Lt   
Pastaba Nr. 2  Ilgalaikis materialusis turtas.       Finansinės būklės ataskaitoje  ilgalaikis materialusis turtas pateikiamas likutine verte.
      Nudėvėto, bet vis dar naudojamo veikloje, ilgalaikio turto įsigijimo savikaina  – 283396.17 Lt., likvidacinė vertė – 0 Lt.
Pastaba Nr.5  Atsargos.  Per ataskaitinį laikotarpį įsigijome atsargų iš biudžetinių ir tikslinių lėšų  už 3775.54  Lt – tai kanceliarinės, ūkinės prekės, kuras.
Pastaba Nr. 6  Išankstiniai apmokėjimai.   Jas sudaro:
Išankst. mokėjimai  
Colar solutions, UAB 0.80
Neste Lietuva 0.63
   
   
   
Iš viso:     211 sąsk. 1.43 Lt
Pastaba Nr. 7  Per vienerius metus gautinos sumos.  
Jas sudaro:
  7.1. Per ataskaitinį laikotarpį  nebuvo
  7.2. Gautinos finansavimo sumos – 9018.60 Lt. (Gautinos finansavimo sumos centralizuotai už šildymą)
  7.3. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 7957.96 Lt.( Lietuvos Rašytojų sąjunga skolinga už komunalinius patarnavimus 7120,78 Lt ,  VŠĮ Camareta už ryšių paslaugas 33,97 Lt , UAB Tiketa UAB  skolinga už parduotus bilietus  594.00  Lt  ir Diginet UAB  skolinga už parduotus bilietus  – 209,21 Lt
   7.4. Sukauptos gautinos sumos- tai sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės
biudžeto – 89249.81 Lt.
  7.5. Kitos sukauptos gautinos sumos – tai negrąžintos specialiųjų programų lėšos iš savivaldybės biudžeto – 4200  Lt.
Pastaba Nr. 9  Pinigai ir pinigų ekvivalentai.
Biudžetinių  lėšų banko ir kasos likutis  23332.85 Lt
Tikslinių lėšų banko ir kasos likutis – tai iš kitų šaltinių gautos 2% gyventojų pajamų mokesčio ir fizinių asmenų parama, gautos iš Kauno m. savivaldybės lėšos projektų vykdymui 5644.12 Lt ,
Spec. lėšų banko ir kasos likutis – tai gautos už renginių organizavimą lėšos – 772.77  Lt
Valstybinių  lėšų banko likutis – tai  iš KRF gautos lėšos projektų vykdymui   0.00 Lt
 
Pastaba Nr. 10  Finansavimo sumos.   
Jas sudaro:
  10.1. Iš valstybės  biudžeto – 0.00 Lt
  10.2. Iš savivaldybės biudžeto – 73070.46 Lt - Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (ilgalaikio turto likutis)  23495,68 Lt, bankas + kasa – 12789,77 Lt , atsargos – 23.99 Lt išankstiniai apmokėjimai – 1.43 Lt, gautinos sumos 7154.75 Lt
  10.4. iš kitų šaltinių – 6474.89 Lt- ilgalaikio turto likutis – 830.77 Lt, bankas + kasa – 5644.12 Lt
 
Pastaba Nr. 12  Trumpalaikiai įsipareigojimai  KMN ilgalaikių įsipareigojimų neturi.
       12.1 Tiekėjams mokėtinos sumos41419.86 Lt - tai skola  UAB Kauno energija – 11565,88 Lt. už šildymą , DNB NORD bankui (faktoringas) – 29579,61 Lt. už šildymą, Ellektrum Lietuva UAB 102.73 Lt už  elektros energiją, TEO LT, AB  7,68 Lt, UAB  TELE-2 113,54 Lt ,
       12.2  Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai –  nėra
       12.3  Sukauptos mokėtinos sumos – 47830.75 Lt  - (tai sukauptos atostoginių sąnaudos 36517.36 Lt; bei  soc.draudimo įmokų sąnaudos – 11313.39 Lt. ) ,
Grynasis turtas.  Einamųjų metų perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2013-03-31  ( 7281.98 )Lt.Grynasis turtas – 4267.98 Lt.   Sukauptas perviršis ar deficitas  2012-12-31 dienai  buvo 3014.00 Lt
 
Direktorius                                                                      Viktoras Valašinas
 
Vyr.buhalterė V. Šimkuvienė                    Tel. 837-223214, 868344738