KAUNO MENININKŲ NAMAI
188204249 V.PUTVINSKIO 56, KAUNAS
2013 M. birželio 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2013 m  liepos 26 d.
Kaunas
 
1. BENDROJI DALIS
       KAUNO MENININKŲ NAMAI  (toliau- KMN), V.Putvinskio 56.Kaunas LT – 44162, įmonės kodas 188204249, savivaldybės  biudžetinė įstaiga įregistruota 1999 03 22.
Kauno menininkų namai dalyvauja įgyvendinant Kauno miesto ir LR kultūrines ir švietėjiškas  programas, rengia literatūros vakarus, koncertus, dailės parodas, susitikimus bei kaupia ir platina įvairių sričių menininkų kūrybinius darbus ir kultūrines programas vykdanti biudžetinių įstaigų veiklos bei savivaldybės įsteigtų meno kolektyvų ir Kauno menininkų namų veiklos programas.
        Įstaigai vadovauja  direktorius Viktoras Valašinas.
        Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Kauno miesto savivaldybė.
       Finasinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2013 M. birželio 30 D. dienos duomenis.
       Kontroliuojamų arba  asocijuotų subjektų įstaiga neturi.
       KMN ataskaitino laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius -15. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 14.75 etatai.
Kauno menininkų namų restruktūrizavimas nei veiklos nutraukimas nenumatomas.
Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti tolesnę KMN veiklą nėra.
Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga neturi.
 
2. APSKAITOS POLITIKA NESIKEITĖ (patvirtinta 2009-12-28 direktoriaus įsakymu Nr.1-41(1.6)).
     
        KMN parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus( toliau-VSAFAS).
       Kauno menininkų namai tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2009 m. gruodžio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-41(1.6). Apsakaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.
       KMN buhalterinės apskaitos saskaitų planas patvirtintas 2010-12-30 direktoriaus įsakymu Nr. 1-43 (1.6).
       KMN ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas ir likvidacinės vertės nuo 2010 m. sausio 1 d. nustatytos 2009-12-28 direktoriaus įsakymu Nr. 1-39(1.6).
       Nuo 2010 m. sausio 1 d. atsargoms apskaityti taikomas konkrečių kainų būdas 2009-12-28 direktoriaus įsakymu Nr. 1-39(1.6).
   Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su ketvirčiu.
      Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:
·          valstybės funkciją;
·          programą;
·          lėšų šaltinį;
·          valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.
       Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.
Gautos biudžetinės lėšos  projektų įgyvendinimui:
Kauno miesto sav. adm .„Geriausio metų kūrinio rinkimai“                                                                                                   3000 Lt
Biudžetinės lėšos projektų vykdymui iš viso:                                                                                                                 3000 Lt
 
Gautos iš kitų šaltinių  įstaigos veiklai:
Šventoraitis Mindaugas  (fizinis asmuo Kamanei)                                                                                                                   600 Lt                                                                                                                                                                                                                      
Iš kitų šaltinių  iš viso:                                                                                                                                                              600 Lt
 
3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
 
Pastaba Nr.1  Nematerialusisis turtas. Likutinė vertė 9107.19 Lt   
Pastaba Nr. 2  Ilgalaikis materialusis turtas.       Finansinės būklės ataskaitoje  ilgalaikis materialusis turtas pateikiamas likutine verte.
      Nudėvėto, bet vis dar naudojamo veikloje, ilgalaikio turto įsigijimo savikaina  – 221793.57 Lt., likvidacinė vertė – 0 Lt.
Pastaba Nr.5  Atsargos.  Per ataskaitinį laikotarpį įsigijome atsargų iš biudžetinių ir tikslinių lėšų  už  2779.42  Lt – tai kanceliarinės, ūkinės prekės, kuras, likutis – 22.82 Lt
Pastaba Nr. 6  Išankstiniai apmokėjimai.   Jas sudaro:
Išankst.mokėjimai  
Sodra 301,304,298 468,14
Neste Lietuva 0,69
Kauno energija, UAB 2390,11
   
   
Iš viso:     211 sąsk. 2858.95 Lt
 
Pastaba Nr. 7  Per vienerius metus gautinos sumos  .  Jas sudaro:
  7.1. Per ataskaitinį laikotarpį  nebuvo
  7.2. Gautinos finansavimo sumos – 9018.60 Lt.( Gautinos finansavimo sumos centralizuotai už šildymą)
  7.3. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 4807.65 Lt. (Lietuvos Rašytojų sąjunga skolinga už komunalinius patarnavimus 4737,21Lt ,  VŠĮ Camareta už ryšių paslaugas 67,94 Lt , UAB Tiketa UAB  skolinga už parduotus bilietus  2.50  Lt
   7.4. Sukauptos gautinos sumos- tai sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės
biudžeto – 61640.95 Lt.
  7.5. Kitos sukauptos gautinos sumos – tai negrąžintos specialiųjų programų lėšos iš savivaldybės biudžeto – 1950  Lt.
Pastaba Nr. 9  Pinigai ir pinigų ekvivalentai  68672.48 LT. Jas sudaro:
Biudžetinių  lėšų banko ir kasos likutis  4471.28 Lt
Tikslinių lėšų banko ir kasos likutis –tai iš kitų šaltinių gautos 2% gyventojų pajamų mokesčio ir fizinių asmenų parama, gautos iš Kauno m. savivaldybės lėšos projektų vykdymui 5405.35 Lt ,
Spec. lėšų banko ir kasos likutis – tai gautos už renginių organizavimą lėšos – 11.11  Lt
Valstybinių  lėšų banko likutis – tai  iš KRF gautos lėšos projektų vykdymui    58784.74 Lt
 
Pastaba Nr. 10  Finansavimo sumos 115936.26 Lt
  Jas sudaro:
  10.1. Iš valstybės  biudžeto 58784.74 Lt
  10.2. Iš savivaldybės biudžeto 51046.97 Lt
  10.4. iš kitų šaltinių  6104.55 Lt
 
Pastaba Nr. 12  Trumpalaikiai įsipareigojimai  61640.95 Lt.   KMN ilgalaikių įsipareigojimų neturi.
12.1 Tiekėjams mokėtinos sumos18605.54 Lt
Tiekėjams mokėtinos sumos  
Ellektrum Lietuva UAB 123.15
DNB FAKTORINGAS šildymas 3443,36
Tele-2,UAB 29.43
TEO,UAB 9.68
Šiluminės energijos sistemos,UAB 14799,75
Eden Springs Lietuva,UAB 20.17
Omgema,UAB 180.00
Iš viso:     691 sąsk. 18605.54 Lt
 
       12.2.  Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai –  nėra
       12.3.  Sukauptos mokėtinos sumos – 43035.41 Lt  (tai sukauptos atostoginių sąnaudos 32856.24 Lt, bei  soc. draudimo įmokų sąnaudos – 10179.17 Lt. )
        Grynasis turtas.  Einamųjų metų perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2013-06-30  ( 688.61 Lt.)
         Einamųjų metų deficitas – 3702.61 Lt.   Sukauptas perviršis ar deficitas  2012-12-31 dienai  buvo 3014.00 Lt
 
Direktorius                                                                      Viktoras Valašinas
 
Vyr.buhalterė V. Šimkuvienė                  
 Tel. 837-223214, 868344738