2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas
(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)
KAUNO MENININKŲ NAMAI
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188204249 V.PUTVINSKIO 56, KAUNAS
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. birželio 30 D. DUOMENIS
2013-07-26  NR .F-2013-2
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų
Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS 27917,15 27029,49
I. Nematerialusis turtas Nr. 1   9107,19 7343,27
I.1 Plėtros darbai
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 9107,19 7343,27
I.3 Kitas nematerialusis turtas
I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
II. Ilgalaikis materialusis turtas Nr. 2   18809,96 19686,22
II.1 Žemė
II.2 Pastatai
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės
II.5 Mašinos ir įrenginiai 2066,60 2376,62
II.6 Transporto priemonės
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės
II.8 Baldai ir biuro įranga 8288,15 7829,23
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 8455,21 9480,37
II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
III. Ilgalaikis finansinis turtas Nr. 3
IV. Kitas ilgalaikis turtas Nr. 4
B. BIOLOGINIS TURTAS
C. TRUMPALAIKIS TURTAS 148971,45 80247,11
I. Atsargos Nr. 5 22,82 71,11
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 22,82 71,11
I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
II. Išankstiniai apmokėjimai Nr.6 2858,95 1393,00
III. Per vienus metus gautinos sumos Nr. 7 77417,20 73507,58
III.1 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 7.1 5138,19
III.2 Gautinos finansavimo sumos 7.2 9018,60 0,00
III.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 7.3 4807,65 3474,05
III.4 Sukauptos gautinos sumos 7.4 61640,95 62203,34
III.5 Kitos gautinos sumos 7.5 1950,00 2692,00
IV. Trumpalaikės investicijos Nr.8
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai Nr.9 68672,48 5275,42
IŠ VISO TURTO: 176888,60 107276,60
Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D. FINANSAVIMO SUMOS Nr. 10 115936,26 42059,26
I. Iš valstybės biudžeto 10.1 58784,74
II. Iš savivaldybės biudžeto 10.2 51046,97 35824,50
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 10.3
IV. Iš kitų šaltinių 10.4 6104,55 6234,76
E. ĮSIPAREIGOJIMAI 61640,95 62203,34
I. Ilgalaikiai įsipareigojimai Nr. 11
I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II. Trumpalaikiai įsipareigojimai Nr. 12 61640,95 62203,34
II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
II.5.1 Grąžintinos finansavimo sumos
II.5.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.6 Mokėtinos socialinės išmokos
II.7 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.8 Tiekėjams mokėtinos sumos 12.1 18605,54 22210,75
II.9 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 12.2 29,15
II.10 Sukauptos mokėtinos sumos 12.3 43035,41 39963,44
II. 11 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 12.4
F. GRYNASIS TURTAS -688,61 3014,00
I. Dalininkų kapitalas
II. Rezervai
II.1 Tikrosios vertės rezervas
II.2 Kiti rezervai
III. Nuosavybės metodo įtaka
IV. Sukauptas perviršis ar deficitas -688,61 3014,00
IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas -3702,61 -4408,19
IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 3014,00 7422,19
G. MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: 176888,60 107276,60
Direktorius V.Valašinas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)