LT

Kauno menininkų namai (KMN) kviečia teikti paraiškas naujo sezono REPERTUARUI
(nuo 2017 m. lapkričio mėn. iki 2018 m. spalio mėn.)

Išskiriamos šios prioritetinės 2017-2018 m. KMN programos kryptys:

  • work in progress: kūrinių eskizų, kūrybinių procesų, meninių tyrimų pristatymai;
  • kultūros tyrimai: aktualių diskusijų inicijavimas, tyrimų pristatymai;
  • edukacinės programos: kvalifikacijos kėlimo seminarai, šiuolaikinio meno praktikas atliepiančios dirbtuvės.

Pirmenybė teikiama nusistovėjusias kūrybos strategijas permąstantiems šiuolaikinio meno renginiams, apimantiems tokias sritis, kaip: architektūra, performanso menas, šokis, cirkas, teatras, vizualusis menas, muzika, literatūra, kūrybinės industrijos, kultūros paveldas, kultūros tyrimai.

Atrinktiems renginiams suteikiamos KMN erdvės, profesionalų konsultacijos ir techninė pagalba įgyvendinimui, vykdomas viešinimas. Atrinkti renginiai bus įtraukti į 2017-2018 metų KMN repertuarą.
Renginių atranka vykdoma remiantis KMN metinio renginių repertuaro parinkimo nuostatais*.

Pasiūlymus galima teikti iki 2017 m. spalio 31 d.
Paraiškos forma (užpildžius spausti „submit“)
Daugiau informacijos teikia: menas@kmn.lt

KMN pasilieka teisę skelbti papildomą atranką 2018 m. pavasarį.

Meno kūrėjų draugijoms, asociacijoms bei sąjungoms, menininkų ugdymo, biudžetinėms įstaigoms ir jų renginiams KMN erdvėse lengvatinėmis sąlygomis bus skelbiamas atskiras kvietimas. 


* Kauno menininkų namų metinio renginių repertuaro parinkimo nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno menininkų namų metinio renginių repertuaro parinkimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kauno menininkų namų (toliau – KMN) repertuarui priskiriamų renginių parinkimo ir jų programų įgyvendinimo tvarką. Nuostatai tvirtinami KMN direktoriaus įsakymu.
2. Šie Nuostatai parengti atsižvelgiant į KMN nuostatus, patvirtintus Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-160.
3. Nuostatų tikslas – perteikiant Lietuvos ir pasaulio kultūrines vertybes, pristatyti ir propaguoti įvairių žanrų profesionalųjį meną ir jo procesus, profesionaliojo meno tradicijas ir kultūrą.
4. KMN repertuarui priskiriamų renginių programas ir atlikėjus atrenka KMN direktoriaus paskirta Kauno menininkų namų repertuarui priskiriamų programų atrankos komisija (toliau – Atrankos komisija).
5. Atrankos komisiją iš KMN darbuotojų ir, prireikus, kultūros lauko profesionalų – kultūros vadybininkų, menotyrininkų, menininkų – sudaro KMN direktorius.
6. Atrankos komisija turi sprendžiamojo balso teisę.
7. Atrankos komisija dirba pagal KMN direktoriaus patvirtintą „Kauno menininkų namų repertuarui priskiriamų renginių atrankos komisijos darbo reglamentą“.

II. REIKALAVIMAI PROGRAMŲ VYKDYTOJAMS

8. Įgyvendinti Kauno menininkų namų repertuarui priskiriamus renginius gali menininkai, kultūros vadybininkai, kuratoriai, edukatoriai (toliau – Vykdytojai, kiekvienas atskirai – Vykdytojas) Atrankos komisijai pateikus sprendimą dėl jų planuojamos kūrybinės arba meninės programos.
9. Vykdytojas KMN Atrankos komisijai turi pateikti prašymą raštu dėl kūrybinės arba meninės programos, kuriame turi nurodyti kūrybinės arba meninės programos idėjos išaiškinimą, pavadinimą, kūrinius, renginio/-ių trukmę ir pageidaujamą renginio/-ių datą/-as. Kartu su prašymu Vykdytojas turi pateikti kūrybinės arba meninės veiklos patirtį įrodančius dokumentus.
10. Atrankos komisija išnagrinėja prašymą bei kartu su juo pateiktus dokumentus ir pateikia sprendimą KMN direktoriui.
11. Su atrinktu Vykdytoju KMN sudaro sutartį (toliau – Sutartis).


EN

As the new season arrives Kaunas Artists’ House (KAH) calls for submissions
(November, 2017 – October, 2018)

The proposals that will be boarded to our new repertoire with priority are following:

  • work in progress: presentations of sketches, creative processes, artistic research;
  • research in cultural field: presentations of those researches, relevant discussions;
  • educational programs: seminars on relevant training, workshops responding to the practices in contemporary art field.

The selection of submissions will be based on focusing on applications that target to reassess established strategies of creation process and content in contemporary art. Fields included: architecture, performance art, dance, circus, theatre, visual arts, music, literature, creative industries, cultural heritage, cultural research.

Events that will be confirmed to join KAH repertoire (2017-2018) will be guaranteed with KAH inside and outside spaces, professional/competent consultations, publicity and technical help in order to carry out your vision.

The selection will be administered according to the statements defined by the Regulations on Annual Selection for the Repertoire of KAH.

Deadline: October 31, 2017.
Please submit your ideas by clicking the link (after filling in we kindly remind you to remember to confirm the application by pressing „submit“)
Further information: menas@kmn.lt

 

Kauno menininkų namai_atviras kvietimas 2017-2018 m. repertuarui

 

Atgal