PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2013 m. vasario 7 d.
sprendimu Nr. T-60

KAUNO MENININKŲ NAMŲ NUOSTATAI

1. Kauno menininkų namų (toliau – Įstaiga) nuostatai reglamentuoja Įstaigos teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją,
veiklos pobūdį ir tikslus, Įstaigos teises ir pareigas, veiklos organizavimą, valdymą ir finansinę veiklą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Įstaigos pavadinimas – Kauno menininkų namai. Įstaiga įkurta 1972 m. sausio 1 d. (Lietuvos TSR kultūros ministro 1971 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 405).
3. Įstaigos teisinė forma – iš savivaldybės biudžeto išlaikoma biudžetinė įstaiga.
4. Įstaigos savininkė (steigėja) – Kauno miesto savivaldybė (toliau – savininkas).
5. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno miesto savivaldybės taryba (toliau – Taryba), jos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų
įstatymas. Taryba:
5.1. tvirtina Įstaigos nuostatus;
5.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Įstaigos vadovą;
5.3. priima sprendimą dėl Įstaigos buveinės pakeitimo;
5.4. priima sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo;
5.5. priima sprendimą dėl Įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
5.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
5.7. sprendžia kitus teisės aktuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
6. Įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose.
7. Įstaiga turi savo interneto svetainę www.kmn.lt, kurioje skelbiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyta informacija. Įstaiga taip pat turi projektinį
interneto portalą www.kamane.lt, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Kauno ir Lietuvos profesionalųjį meną, jo procesus ir Įstaigą.
8. Įstaigos vieši pranešimai skelbiami Įstaigos interneto svetainėje. Pagal informacijos turinį vieši pranešimai taip pat gali būti skelbiami leidinyje „Valstybės žinios“ ir šio leidinio
priede „Informaciniai pranešimai“.
9. Įstaigos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
10. Įstaigos buveinė – V. Putvinskio g. 56, LT-44211 Kaunas.
11. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. ĮSTAIGOS VEIKLOS SRITIS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS

12. Įstaigos veiklos sritis – kultūrinė veikla.
13. Įstaigos veiklos tikslai:
13.1. pristatyti ir propaguoti įvairių žanrų profesionalųjį meną ir jo procesus, profesionaliojo meno tradicijas ir kultūrą, perteikiant Lietuvos ir pasaulio kultūrines vertybes;
13.2. sudaryti sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos ir pasaulio menininkams pristatyti savo kūrybą;
13.3. ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomenės poreikį profesionaliajam menui, kultūrai ir saviraiškai.
14. Įstaiga, įgyvendindama savo tikslus, atlieka šias funkcijas:
14.1. organizuoja įvairių meno žanrų renginius: parodas, koncertus, spektaklius, festivalius, konkursus, seminarus, teminius, kino, džiazo, folkloro, humoro, poezijos vakarus,
knygų pristatymus, menininkų jubiliejų ir svarbių datų paminėjimus, edukacines programas, susitikimus su žymiais Lietuvos ir pasaulio menininkais ir kitus kultūros renginius;
14.2. dalyvauja įgyvendinant Kauno miesto ir Lietuvos Respublikos kultūrines, edukacines ir švietėjiškas programas;
14.3. dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, programose, atstovauja Kaunui ir Lietuvai kultūros mainų programose;
14.4. bendradarbiauja su Kauno miesto ir Lietuvos menininkų kūrybinėmis sąjungomis, asociacijomis, meno draugijomis, tautinių mažumų bendrijomis, menininkais,
nevyriausybinėmis organizacijomis, meno kolektyvais, švietimo, mokslo ir kitomis kultūros įstaigomis;
14.5. teikia nemokamas ir mokamas paslaugas;
14.6. kuria kultūros programas ir projektus;
14.7. leidžia savo darbui būtinus nemokamus ir mokamus leidinius;
14.8. kaupia ir skleidžia kultūrinę informaciją;
14.9. kaupia ir platina menininkų autorinius darbus ir programas;
14.10. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

III. ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

15. Įstaiga turi teisę:
15.1. pasirinkti kūrybinės veiklos kryptį, kūrybinius darbuotojus, atlikėjus, autorius ir repertuarą, atitinkantį jos veiklos tikslus;
15.2. teikti nemokamas ir mokamas paslaugas, kurių sąrašą ir mokesčio dydį nustato savininkas;
15.3. įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;
15.4. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti, naudoti valstybės ar savininko  patikėjimo teise perduotą turtą ir juo disponuoti savininko nustatyta tvarka;
15.5. plėtoti kūrybinius ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių partneriais;
15.6. leisti ir platinti mokamus ir nemokamus informacinius leidinius, garso ir vaizdo įrašus, susijusius su Įstaigos veikla;
15.7. teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti autorių turtines teises į kūrinius, užsakyti kūrinius ir juos viešai atlikti;
15.8. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
15.9. gauti pajamas iš turto nuomos ir paslaugų teikimo;
15.10. platinti mokamus ir nemokamus gaminius su Įstaigos atributika, parduoti Lietuvos menininkų autorinius darbus.
16. Įstaiga, įgyvendindama savo tikslus, privalo:
16.1. vykdyti šiuose nuostatuose nurodytą veiklą;
16.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis apie šio registro objektus;
16.3. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;
16.4. atsiskaityti už prekes, atliktus darbus ir suteiktas paslaugas bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
16.5. garantuoti Įstaigos finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
16.6. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais organizuoti viešuosius pirkimus su Įstaigos veikla susijusioms prekėms,
paslaugoms ir priemonėms įsigyti;
16.7. naudoti iš savininko biudžeto gaunamas lėšas tik šiuose nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti;
16.8. užtikrinti žiūrovų saugumą ir saugias darbuotojų darbo sąlygas.
17. Įstaiga gali turėti kitų teisės aktų numatytų teisių ir pareigų.

IV. ĮSTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

18. Įstaigai vadovauja Įstaigos direktorius, kurį atviro konkurso būdu į pareigas priima, iš jų atleidžia ir jo atlyginimą nustato Taryba Lietuvos Respublikos darbo kodekso
ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Darbo sutartį su Įstaigos direktoriumi pasirašo Tarybos įgaliotas asmuo. Įstaigos direktorius į pareigas priimamas neterminuoti ir iš
jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. Įstaigos vadovas atskaitingas ir pavaldus Tarybai.
19. Įstaigos vadovas:
19.1. organizuoja Įstaigos darbą;
19.2. vadovauja Įstaigai ir atsako už jos veiklą;
19.3. užtikrina, kad Įstaigos veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų reikalavimų;
19.4. tvirtina Įstaigos organizacinę struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
19.5. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Įstaigos darbuotojus, juos skatina ir skiria jiems drausmines nuobaudas;
19.6. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, nustato tarnybinius atlyginimus ir priedus;
19.7. tvirtina Įstaigos darbo tvarkos taisykles, kitus vidaus dokumentus;
19.8. garantuoja pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
19.9. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
19.10. užtikrina, kad Įstaigos finansiniai įsipareigojimai neviršytų jos finansinių galimybių;
19.11. Įstaigos vardu sudaro arba įgalioja kitus Įstaigos darbuotojus sudaryti sutartis;
19.12. neviršydamas savo kompetencijos leidžia įsakymus, privalomus visiems Įstaigos darbuotojams;
19.13. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Įstaigai visose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose institucijose;
19.14. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas ir savininko pavedimus.
20. Įstaigos vadovo kompetenciją, funkcijas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, šie nuostatai ir pareiginiai nuostatai.

V. ĮSTAIGOS TURTAS IR LĖŠOS

21. Savininko įstaigai perduotas ir Įstaigos įgytas turtas nuosavybės teise priklauso savininkui. Įstaiga šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise
Lietuvos Respublikos teisės aktų  ir savininko nustatyta tvarka.
22. Įstaigos lėšas sudaro:
22.1. savininko biudžeto asignavimai;
22.2. valstybės biudžeto asignavimai;
22.3. fondų lėšos;
22.4. pajamos, gautos už mokamas paslaugas;
22.5. fizinių ir juridinių asmenų parama;
22.6. kitos teisėtai įgytos lėšos.
23. Įstaigos išlaidas sudaro:
23.1. lėšos, skirtos darbuotojų užmokesčiui ir privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms;
23.2. išlaidos, susijusios su Įstaigos veikla;
23.3. kitos išlaidos.
24. Įstaiga, sudarydama ir vykdydama savo biudžetą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir kitais teisės aktais.

VI. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

25. Įstaigos vadovo ir darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos biudžetinių
įstaigų įstatymas ir kiti teisės aktai.

VII. ĮSTAIGOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

26. Įstaigos vadovas ir vyriausiasis buhalteris atsako už Įstaigos finansinės veiklos apskaitos tvarkymą, savininko biudžeto ir kitų lėšų panaudojimą pagal sąmatas.
27. Įstaigos finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
28. Įstaigos veiklos vidaus ir išorės finansinį auditą atlieka Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

VIII. Įstaigos Nuostatų keitimas

29. Savininkas ir Įstaigos vadovas turi teisę inicijuoti Įstaigos nuostatų pakeitimą. Pakeistus Įstaigos nuostatus tvirtina Taryba.
30. Pakeistus Įstaigos nuostatus pasirašo Tarybos įgaliotas asmuo. Pakeisti Įstaigos nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Pakeisti
nuostatai kartu su teisės aktų nustatytais dokumentais turi būti pateikti Juridinių asmenų registrui teisės aktų nustatyta tvarka.
31. Įstaigos nuostatus ir pakeistus nuostatus pasirašiusių fizinių asmenų parašų tikrumas notaro netvirtinamas.

IX. Įstaigos PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

32. Įstaiga reorganizuojama, likviduojama ir pertvarkoma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
33. Sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo priima Taryba.

_____________________________

Kauno menininkų namų direktorius           Viktoras Valašinas

Informacija atnaujinta 2014-06-12